Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Newsletter

REGULAMIN 

Informacje podstawowe

Sklep internetowy firmy RacingOil (dalej „Sklep”), znajdujący się na stronie internetowej www.racingoil.pl umożliwia dokonywanie Użytkownikom, Użytkownikom Sklepu (dalej: „Użytkownikom”) zakupów za pośrednictwem Internetu.

Firma RacingOil Hurtownia Olejów Katrzyna Sobczak ma swoją siedzibę w Dabrowie Górniczej, przy ul. Górniczej 10, została wpisana do CEIDG.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dane kontaktowe

Użytkownicy mogą skontaktować się ze sklepem pod adresem mailowym: kontakt@racingoil.pl , jak również numerami telefonów +48 32 262 30 42 oraz 513 090 484.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Zamówienia detaliczne realizowane są za pośrednictwem sieci oddziałów lokalnych lub jako sprzedaż wysyłkowa.

Rejestracja

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Sklepie ma charakter bezterminowy. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z RacingOil dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. W sytuacji, gdy RacingOil jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych osobowych, danych do wysyłki oraz danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a RacingOil na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wady

Wszystkie produkty dostępne w RacingOil są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 Kodeksu Cywilnego.

Informacje dotyczące płatności

Ceny produktów

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Dokumenty zakupu

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument zakupu (paragon lub - na życzenie Użytkownika - faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Informacje dotyczące dostawy towaru

Sposób i termin zapłaty

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie produkt oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – w kasie punktu odbioru osobistego;

 • Przy odbiorze wysyłki za pobraniem - zapłata jest dokonywana u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bowiem bez zapłaty kurier nie wyda zamówionej przesyłki. Koszt wysyłki za pobraniem jest określony przy każdym produkcie.

 • Przelewem - zapłata dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane Użytkownik otrzymuje od Sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie RacingOil.

 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A.– krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,

Informacje dotyczące dostawy produktu

Sposób dostawy

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów w Oddziałach lokalnych, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej www.racingoil.pl. Użytkownik ponosi koszty dostawy wyszczególnione osobno dla każdego produktu w zakładce Koszt transportu.

Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a RacingOil Katarzyna Sobczak dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Użytkowników, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Użytkownika Oddział lokalny RacingOil.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu, RacingOil może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Użytkownikowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepu, RacingOil zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności oraz dostawy.

Cennik dostawy

Koszty wysyłki przesyłek standardowych (oleje i płyny samochodowe, dodatki)

KOSZT WYSYŁKI KURIERSKIEJ (w jednej przesyłce maksymalnie 30 litrów)

- przy płatności przelewem - 15 zł

- przy płatności za pobraniem - 20 zł

KOSZT WYSYŁKI PACZKOMATEM (w jednej przesyłce maksymalnie 20 litrów)

- przy płatności przelewem - 12 zł

- przy płatności za pobraniem - 14 zł

Czas dostawy

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego sklep RacingOil informuje droga elektroniczną o możliwości odebrania zamówionego produktu. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie anulowana i skorygowane.

Gwarancje i reklamacje

 1. Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem podanym w danych kontaktowych Sprzedającego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość zwrotu towaru

Podstawowe informacje dotyczące zwrotu zakupionych przedmiotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

 • W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Użytkownikowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zmiana regulaminu

 • RacingOil może zmienić niniejszy Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RacingOil, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 • Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z RacingOil.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem właściwe jest prawo polskie.

 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RacingOil w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1. Polityka ochrony prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

 3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 4. Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

Dane osobowe

 1. Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)

  2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)

  3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

 2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe racingOil zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 4. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, w związku z zakupami w Sklepie jest RacingOil.

 5. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DotPay S.A. oraz następuje:

  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez DotPay S.A. płatności za nabyte w Sklepie produkty,

  2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 

 6. DotPay S.A. zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy RacingOil lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez RacingOil lub Sklep danych osobowych innemu niż RacingOil lub Sklep administratorowi danych.

 7. RacingOil zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. RacingOil może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec RacingOil lub też gdy RacingOil uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 8. RacingOil wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Mailing

 1. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

 2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

 3. Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

Newsletter

 1. W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

 2. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

Cookies

Sklep stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Załącznik nr 2. Formularz odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

RacingOil Hurtownia Olejów Katarzyna Sobczak SKLEP INTERNETOWY ul. Górnicza 10 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Formularz odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

RacingOil Hurtownia Olejów Katrzarzyna Sobczak 
Sklep internetowy
ul. Górnicza 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
kontakt@racingoil.plJa ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….